breaking news

‘Absürt işler istiyorum’

15 Ekim 2015 | Highlife Magazin
‘Absürt işler istiyorum’
MAGAZİN
0

Hem sah­ne­ler­de hem de be­yaz­per­de de ken­di­ni ka­nıt­la­yan en­der isim­ler­den bi­ri olan Ye­şim Sal­kım, sa­mi­mi açık­la­ma­lar yap­tı.

Yıl­lar­dır ken­di­si­ne hep ay­nı tarz­da rol­ler ve se­nar­yo­la­rın gel­di­ği­ni be­lir­ten Al­tın Por­ta­kal ödül­lü Sal­kım, “Ben uzak­tan gö­rün­dü­ğü gi­bi snop ve so­ğuk bir ka­dın de­ği­lim. Ab­sürt iş­ler ya­pıp in­san­la­rın be­nim­le eğ­len­me­si­ni is­ti­yo­rum.

Ko­me­di fil­min­de oy­na­ma­yı çok is­ti­yo­ru­m” de­di.

Azra Akın yakında ekranda olacak
Sessiz kaldılar

  • Hit: 233